رابط و النگو لوله استیل

رابط و النگو لوله استیل یکی دیگر از قطعات نرده استیل است