جدول قیمت پایه های نرده و حفاظ

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
پایه اشکی استارت کروم با چوب قهوه ای (بدون لوله)
270,000 تومان
- +

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی استارت طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
280,000 تومان
- +

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی استارت طلایی با چوب قهوه ایی (بدون لوله)
280,000 تومان
- +

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی استارت کروم با چوب سفید (بدون لوله)
280,000 تومان
- +

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی استیل طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
160,000 تومان
- +

چوب

طلایی, کروم

ثابت

پایه اشکی استیل طلایی با چوب قهوه ای ( بدون لوله)
160,000 تومان
- +

304, چوب

طلایی, کروم

ثابت

پایه اشکی استیل نقره ای چوب سفید
160,000 تومان
- +

چوب

کروم, نقره ای

ثابت

پایه اشکی استیل نقره ای چوب قهوه ای
160,000 تومان
- +

چوب

کروم, نقره ای

ثابت

پایه اشکی طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
170,000 تومان
- +

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی طلایی با چوب قهوه ای ( بدون لوله)
170,000 تومان
- +

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی کروم با چوب سفید
160,000 تومان
- +

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی کروم با چوب قهوه ای
160,000 تومان
- +

چوب

کروم

ثابت

پایه دوسر گلابی ۲۵ استیل آلیاژ ۳۰۴
57,750 تومان

ناموجود

304

کروم

25 mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۳۸ طلایی آلیاژ ۳۰۴
98,000 تومان
- +

304

طلایی

38 mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میل
170,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

0.7 mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۵۱ طلایی آلیاژ ۳۰۴
180,000 تومان
- +

304

طلایی

51 mm

ثابت

پایه دوسرگلابی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میلیمتر
91,000 تومان
- +

304

کروم

38 mm

0.7 mm

ثابت

پایه دوکی ۲۵ کروم
90,000 تومان

ناموجود

کروم

آهن

25 mm

74 CM

ثابت

پایه سه ردیف (خط) ۷۴سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
62,000 تومان
- +

304

کروم

38 mm

0.55 mm

ثابت

74 CM

پایه سه ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
42,000 تومان
- +

201

74 CM

کروم

0.5 MM

ثابت

38 mm

پایه قرقره ای ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
78,750 تومان

ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت

پایه قرقره ای ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴
131,250 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

ثابت

پایه لوزی۲۵ استیل آلیاژ ۲۰۱
29,500 تومان

ناموجود

201

کروم

25 mm

ثابت

پایه لوزی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
82,000 تومان

ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت

پایه لوزی۵۱ استیل آلیاژ ۳۰۴
140,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

ثابت

پایه مارپیچ استیل ۲۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
49,350 تومان

ناموجود

304

کروم

ثابت, طرح دار

پایه مارپیچ ۳۸ طلایی آلیاژ ۲۰۱
53,000 تومان
- +

201

طلایی

38 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ میلیمتر آهنی زیتونی
67,200 تومان

ناموجود

آهن

زیتونی

38 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ۸۵ سانتی آلیاژ ۲۰۱
46,000 تومان

ناموجود

201

85 CM

38 mm

کروم

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
55,000 تومان

ناموجود

201

کروم

38 mm

0.5 MM

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
63,000 تومان

ناموجود

304

کروم

38 mm

0.55 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ طلایی آلیاژ ۳۰۴
78,000 تومان

ناموجود

304

طلایی

38 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ میلیمتر آهنی آبی الکترواستاتیک
36,750 تومان

ناموجود

آهن

38 mm

ثابت

آبی

پایه مارپیچ ۵۱ میلیمتر آهنی زیتونی
103,950 تومان

ناموجود

آهن

51 mm

زیتونی

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
102,000 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

0.55 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
89,000 تومان
- +

201

51 mm

کروم

0.5 MM

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ طلایی آلیاژ ۳۰۴
133,000 تومان
- +

304

طلایی

51 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ طلایی آلیاژ ۲۰۱
98,000 تومان

ناموجود

201

طلایی

51 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل۸۴ سانتی طلایی آلیاژ ۲۰۱
63,280 تومان

ناموجود

201

طلایی

38 mm

ثابت

84 CM

پایه پروفیلی ۶۰ در ۲۰شیشه خور و لوله خور ارتفاع ۱۰۵ سانتی استیل
892,500 تومان

ناموجود

105 CM

استیل

60*20

کروم

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامن ۰.۵۵
58,000 تومان
- +

304

84 CM

38 mm

کروم

0.55 mm

پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
42,000 تومان
- +

201

84 CM

38 mm

0.5 MM

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
37,000 تومان
- +

201

74 CM

کروم

38 mm

0.5 MM

ثابت

پایه کلاسیک ۳۸ میلیمتر آهنی آب کروم
78,750 تومان

ناموجود

آهن

کروم

38 mm

ثابت

پایه کلاسیک ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
105,000 تومان

ناموجود

304

کروم

ثابت, طرح دار

پایه کلاسیک آبکاری ۳۸ میلیمتر زیتونی
72,000 تومان
- +

آهن

زیتونی

38 mm

ثابت

پایه کلاسیک آبکاری ۵۱ میلیمتر زیتونی
112,000 تومان
- +

آهن

زیتونی

51 mm

ثابت

پایه کلاسیک ۵۱ ضخامت ۱.۲ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
231,000 تومان

ناموجود

304

کروم

1.2 mm

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
65,000 تومان
- +

304

74 CM

38 mm

کروم

0.55 mm

ثابت

پایه زمین به لوله حلقه دار سایز ۵۱ میلیمتر تخت
310,000 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

6 MM

ثابت