جدول قیمت زانویی ثابت

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
دیوارکوب (استکانی) متحرک ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,000 تومان
- +

304

کروم

38 mm

متحرک

دیوارکوب استکانی 40×40 استیل
7,600 تومان
- +

304

کروم

40 * 40 mm

پروفیل خور, متحرک

دیوارکوب متحرک 40×40 طلایی
32,770 تومان

ناموجود

304

طلایی

40 * 40 mm

متحرک

دیوارکوب (استکانی) متحرک ۵۱ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

متحرک

دیوارکوب متحرک 51 طلایی
30,000 تومان
- +

304

طلایی

51 mm

متحرک

دیوارکوب (استکانی) متحرک ۳۸ میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
30,000 تومان
- +

304

طلایی

38 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۱۶ میلیمترطلایی سربی
7,900 تومان
- +

سربی

طلایی

16 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۱۶ میلیمتر طلایی پلاستیکی
3,160 تومان

ناموجود

ABS (پلاستیکی)

طلایی

16 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۱۶ میلیمتر پلاستیکی
2,000 تومان
- +

ABS (پلاستیکی)

کروم

16 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۱۶ میلیمتر کروم سربی
7,700 تومان
- +

سربی

کروم

16 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۱۹ میلیمتر کروم سربی
24,000 تومان
- +

سربی

کروم

19 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,500 تومان
- +

304

کروم

38 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۳۸ میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
30,200 تومان
- +

304

طلایی

38 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت۱.۵میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ بغل گرد
35,600 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

1.5 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
41,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

1.25 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت۱میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
33,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

1 mm

متحرک

زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۰.۸ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴
32,500 تومان
- +

304

طلایی

51 mm

0.8 mm

متحرک

زانو دوسر پروفیل خور ۴۰×۴۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
31,000 تومان
- +

304

کروم

40 * 40 mm

0.8 mm

متحرک

زانو دوسر۵۱ فابریک استیل۳۰۴
123,165 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,500 تومان
- +

304

کروم

38 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۳۸ میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
29,300 تومان
- +

304

طلایی

38 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت۱.۵میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
36,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

1.5 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۰.۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
25,500 تومان
- +

304

کروم

51 mm

0.8 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۱ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
32,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

1 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
32,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

1.25 mm

متحرک

زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۰.۸ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴
32,500 تومان
- +

304

طلایی

51 mm

0.8 mm

متحرک

زانو یکسر پروفیل خور ۴۰×۴۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
31,000 تومان
- +

304

کروم

40 * 40 mm

0.8 mm

پروفیل خور, چند راهی

زانو ۱۶ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
9,660 تومان

ناموجود

304

کروم

16 mm

متحرک

زانو ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
26,500 تومان
- +

304

کروم

25 mm

متحرک

زانو ۲۵ میلیمتر جغجغه ای سربی
29,000 تومان
- +

سربی

کروم

25 mm

متحرک

زانو ۲۵ میلیمتر جوشی استیل آلیاژ ۳۰۴
45,000 تومان
- +

304

کروم

25 mm

ثابت

زانو 25 میلیمتر سربی 90 درجه
29,000 تومان
- +

سربی

کروم

25 mm

ثابت

زانو بلند ۹۰درجه استیل
173,000 تومان
- +

304

کروم

38 mm

ثابت

زانو ۹۰ درجه ۳۸ میلیمترجوشی آلیاژ ۳۰۴
66,000 تومان
- +

304

کروم

38 mm

ثابت

زانو ۹۰ درجه ۳۸ میلیمتر فیتینگی آلیاژ ۳۰۴
66,000 تومان

ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت

زانو ۹۰ درجه ۵۱ میلیمترجوشی آلیاژ ۳۰۴
86,000 تومان
- +

304

کروم

51 mm

ثابت

زانو ۹۰ درجه ۵۱ میلیمتر فیتینگی آلیاژ ۳۰۴
71,100 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

ثابت

سه راهی ۲۵ میلیمتر سربی تخت
28,250 تومان

ناموجود

سربی

کروم

25 mm

ثابت, چند راهی

سه راهی 25 سربی کنج
28,750 تومان

ناموجود

سربی

کروم

25 mm

ثابت, چند راهی

چهار راهی ۲۵ میلیمتر سربی تخت
40,250 تومان

ناموجود

سربی

کروم

25 mm

ثابت, چند راهی

چهار راهی ۲۵ میلیمتر سربی کنج
39,550 تومان

ناموجود

سربی

کروم

25 mm

ثابت, چند راهی